Dezvoltarea antreprenoriatului și înființarea de întreprinderi sustenabile în mediul urban din regiunea Nord-Vest

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020

POCU/82/3.7/104067
Beneficiar: IPA SA prin Sucursala Cluj - 0264.596.155
Partener : PicOil Info Consult - 0729.005.775 | 0264.414.981

Informare și asistenţă
antreprenorialăIn cadrul modulului/serviciului HelpDesk persoanele interesate pot obtine informatii cu privire la serviciile oferite in cadrul proiectului, activitatile de formare antreprenoriala, selectie GT si competitia de planuri de afaceri.

Serviciul HelpDesk pentru informare si asistenta antreprenoriala va fi mentinut in functiune si dupa incheierea proiectului, beneficiind de actualizari cu informatii noi, utile pentru activitatea economica a intreprinderilor infiintate.

Egalitatea de sanse – material suport privind Integrarea temelor orizontale în cadrul proiectelor finanţate din Fondurile Europene Structurale şi de Investiţii 2014-2020, cu aplicabilitate in dezvoltarea PA din cadrul proiectului, activitate aferenta A2.2. Descarca

 

Contact Rapid

Trebuie sa am firma infiintata inainte de inscrierea la “Concursul de planuri de afaceri”?

NU, firma cu care pui în aplicare afacerea pentru care soliciti fonduri nerambursabile trebuie să o înfiintezi doar după ce esti anuntat că Planul de Afaceri a fost selectat pentru a fi finantat.

Cum obtin finantarea?

Activitatea de finanţare se va derula în baza unui contract de subvenţie semnat de către administratorului schemei de antreprenoriat SC IPA SA şi de către administratorii întreprinderilor nou înfiinţate. Finantarea va fi acordata in 2 transe:

 • Transa 1: 75% din valoarea ajutorului de minimis, aşa cum acesta a fost aprobat în cadrul planului de afaceri şi contractului de subvenţie încheiat (va fi acordata pe parcursul primului an de functionare a intreprinderii, numai pe baza de documente justificative transmise administratorului schemei de antreprenoriat; pentru detalii privind cheltuielile care pot fi finantate consultati sectiunea INFIINTARE FIRME NOI);
 • Transa 2: diferenţa până la valoarea totală a ajutorului de minimis (pentru a primi Transa 2 întreprinderea nou infiinţată trebuie să realize într-un interval de 12 luni de la demararea activităţii venituri de cel putin 30% din valoarea Transei 1; în cazul în care nu se realizeaza acest obiectiv, Transa 2 nu va fi acordată, dar nici nu se recuperează Transa 1 deja încasată).
Care sunt conditiile pentru firma nou infiintata?
 • Întreprinderile care vor fi înfiinţate trebuie să aibă sediul social şi eventualele puncte de lucru în spaţiul urban, în regiunea de dezvoltare Nord-Vest si sa functioneze cel putin 18 luni de la data infiintarii;
 • Persoanele fizice care înfiinţează afaceri nu trebuie să aibă calitatea de asociaţi majoritari în structura altor societati comerciale, la data semnării contractului de subvenţie;
 • Persoanele fizice nu pot avea calitatea de asociat, administrator, reprezentant legal sau angajat decât în cadrul unei singure întreprinderi înfiinţată în cadrul acestui proiect;
 • În cazul în care întreprinderea are mai mult de un asociat, persoana al cărei plan de afaceri a fost selectat în vederea finanţării va trebui să aibă calitatea de asociat majoritar;
 • In cadrul intreprinderii nou infiintate se vor crea, la cel tarziu 6 luni de la semnarea contractului de subventie, cel putin 2 locuri de munca care vor fi mentinute cel putin 6 luni dupa incetarea sprijinului;
 • persoanele angajate în cadrul întreprinderilor nou înfiinţate trebuie sa aiba în mod obligatoriu, domiciliul sau reşedinţa în regiunea de dezvoltare Nord-Vest, în mediul urban sau rural.
Persoanele avand calitatea de asociati/asociat al intreprinderii nou infiintate ar putea fi incadrate si ca angajati/angajat al acesteia?

DA, cu precizarea ca in functie de tipul societatii comerciale, trebuie respectate dispozitiile Legii nr. 31/1990 republicata si celelalte dispozitii legale in materie.

Care sunt activitatile economice pentru care nu pot infiinta firma?

Raspuns: Nu vor putea fi selectate în vederea finanţării planuri de afaceri ce se adresează următoarelor activități economice:

 • activităţi în sectoarele pescuitului şi acvaculturii;
 • activităţi în domeniul producţiei primare de produse agricole;
 • activităţi în sectorul prelucrării şi comercializării produselor agricoleș
 • activităţi legate de export;
 • activităţi care vizează utilizarea preferenţială a produselor naţionale faţă de cele importate;
 • achiziţia de vehicule de transport rutier de mărfuri.
In cadrul firmelor nou înființate pot fi finanțate cheltuieli cu achiziția de imobile, de terenuri sau de vehicule de transport rutier de mărfuri?

NU. Pentru detalii privind cheltuielile specifice funcţionării noii întreprinderi care pot fi finanțate consultați secțiunea ÎNFIINȚARE FIRME NOI.

In cazul obținerii finanțării care este comisionul perceput?

NU se percepe comision, valoarea ajutorului de minimis, aşa cum acesta a fost aprobat în cadrul planului de afaceri şi contractului de subvenţie încheiat, va fi acordata integral.

Care sunt activitatile economice neeligibile în proiectele “România StartUp Plus” ?

Conform art. 5, aliniat (2) din Schema de ajutor de minimis “Romania StartUp Plus” aceasta nu se aplică:

 1. ajutoarelor acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în sectoarele pescuitului şi acvaculturii, reglementate de Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului din 17 decembrie 1999 privind organizarea comună a pieţelor în sectorul produselor pescăreşti şi de acvacultură, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L nr. 17/21.01.2000;
 2. ajutoarelor acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei primare de produse agricole;
 3. ajutoarelor acordate întreprinderilor care-şi desfăşoară activitatea în sectorul prelucrării şi comercializării produselor agricole, în următoarele cazuri:

– atunci când valoarea ajutorului este stabilită pe baza preţului sau a cantităţii produselor în cauză achiziţionate de la producătorii primari sau introduse pe piaţă de întreprinderile în cauză;

– atunci când ajutorul este condiţionat de transferarea lui parţială sau integrală către producătorii primari;

d. ajutoarelor destinate activităţilor legate de export către ţări terţe sau către state membre, respectiv ajutoarelor legate direct de cantităţile exportate, ajutoarelor destinate înfiinţării şi funcţionării unei reţele de distribuţie sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export;

e. ajutoarelor condiţionate de utilizarea preferenţială a produselor naţionale faţă de cele importate;

f. ajutoarelor acordate pentru achiziţia de vehicule de transport rutier de mărfuri.

Care sunt cheltuielile finantate in cadrul intreprinderilor nou infiintate în programul “România StartUp Plus” ?

Finantarea intreprinderilor nou infiintate va fi acordata treptat, numai pe baza de documente justificative transmise administratorului schemei de antreprenoriat. Conform Corrigendum nr. 1 la Ghidul Solicitantului – Conditii specific “România StartUp Plus”,   Capitolul 2. Reguli pentru acordarea finantarii – 2.3 Eligibilitatea cheltuielilor, pot fi finantate urmatoarele cheltuieli ale noilor intreprinderi:

 • Taxe pentru infiinţarea noii intreprinderi
 • Cheltuieli aferente funcţionării noii intreprinderi:
 1. Cheltuieli cu salariile personalului nou-angajat:

1.1 Cheltuieli salariale

1.2 Onorarii/ venituri asimilate

1.3 Contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora (contribuţii angajaţi şi angajatori)

 1. Cheltuieli cu deplasarea personalului întreprinderilor nou-înfiinţate:

2.1 Cheltuieli pentru cazare

2.2 Cheltuieli cu diurna personalului propriu

2.3 Cheltuieli pentru transportul persoanelor (inclusiv transportul efectuat cu mijloacele de transport în comun sau taxi, gară, autogară sau port şi locul delegării ori locul de cazare, precum şi transportul efectuat pe distanţa dintre locul de cazare şi locul delegării)

2.4 Taxe şi asigurări de călătorie şi asigurări medicale aferente deplasării

 1. Cheltuieli aferente diverselor achiziţii de servicii specializate, pentru care beneficiarul ajutorului de minimis nu are expertiza necesară
 2. Cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte de inventar, materii prime şi materiale, inclusiv materiale consumabile, alte cheltuieli pentru investiţii necesare funcţionării întreprinderilor
 3. Cheltuieli cu închirierea de sedii (inclusiv depozite), spaţii pentru desfăşurarea diverselor activiţăţi ale întreprinderii, echipamente, vehicule, diverse bunuri
 4. Cheltuieli de leasing fără achiziţie (leasing operaţional) aferente funcţionării întreprinderilor (rate de leasing operaţional plătite de întreprindere pentru: echipamente, vehicule, diverse bunuri mobile şi imobile)
 5. Utilităţi aferente funcţionării întreprinderilor
 6. Servicii de administrare a clădirilor aferente funcţionării întreprinderilor
 7. Servicii de întreţinere şi reparare de echipamente şi mijloace de transport aferente funcţionării întreprinderilor
 8. Arhivare de documente aferente funcţionării întreprinderilor
 9. Amortizare de active aferente funcţionării întreprinderilor
 10. Cheltuieli financiare şi juridice (notariale) aferente funcţionării întreprinderilor
 11. Conectare la reţele informatice aferente funcţionării întreprinderilor
 12. Cheltuieli de informare şi publicitate aferente funcţionării întreprinderilor
 13. Alte cheltuieli aferente funcţionării întreprinderilor:

15.1. Prelucrare de date

15.2. Întreţinere, actualizare şi dezvoltare de aplicaţii informatice

15.3. Achiziţionare de publicaţii, cărţi, reviste de specialitate relevante pentru operaţiune, în format tipărit şi/sau electronic

15.4. Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare

Daca m-am preinscris in grupul tinta este sigur ca voi participa la curs?

DA, daca urmati al doilea pas si depuneti Dosarul de inscriere, respectati conditiile si sunteti in primele 500 de persoane inscrise.

Care este durata cursului? Cate ore de teorie si cate ore de practica are cursul?

Durata cursului este de 42 de ore: 14 ore de pregatire teoretica şi 28 de ore de pregatire practica. Suplimentar sunt organizate seminarii facultative de constientizare privind “inovarea sociala in regiunea Nord-Vest”, si conceptul, “economie cu emisii scazute de CO2 si eficienta din punct de vedere al utilizarii resurselor”.

Prezenţa este obligatorie la toate orele de curs?

DA, prezenta la curs este obligatorie.

Ce se face la partea de pregatire practică?

In cadrul parţii practice a cursului se vor aprofunda cunostintele predate la curs si fiecare cursant va elabora un plan de afaceri.

Se da examen la sfarsitul cursului?

Cursul de competenţe antreprenoriale se va incheia cu un examen, constand intr-o proba teoretica (test grila) si una practica (prezentarea planului de afaceri  elaborat pe durata cursului). In urma verificarii cunostintelor, absolvenţii cursului vor primi diploma de absolvire „Competenţe Antreprenoriale”, acreditata ANC.

Daca planul meu de afaceri a fost selectat pentru a fi finantat primesc sprijin pentru infiintarea noii firme?

DA. Persoanele ale căror planuri de afaceri au fost selectate pentru finanţare vor fi sprijinite, prin asistenţă juridică personalizată, pentru înregistrarea noilor întreprinderi în funcţie de domeniul de activitate vizat şi de tipul de întreprindere.

Sunt student, am domiciliul in judetul Alba si viza de flotant in Cluj-Napoca. Pot sa ma preinscriu in grupul tinta?

DA

Primesc sprijin în realizarea planului de afaceri cu care sa particip la concurs?

DA, membrii grupului tinta vor beneficia de consultanţă şi consiliere specifică pentru elaborarea planului de afaceri în vederea participării la Concursul de planuri de afaceri.

Aveti alte intrebari ? Sunati-ne!

Va rugam sa accesati pagina de Contact.