Antreprenoriat sustenabil in mediul urban din regiunea Sud Muntenia

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020
POCU/82/3.7/104001

Beneficiar: IPA SA - Bucuresti (+4021)318.00.23

Informare și asistenţă
antreprenorială


In cadrul modulului/serviciului HelpDesk persoanele interesate pot obține informații cu privire la serviciile oferite în cadrul proiectului, activitățile de formare antreprenoriala, selecție GT și competiția de planuri de afaceri.

Serviciul HelpDesk pentru informare si asistenta antreprenoriala va fi menținut in funcțiune si dupa incheierea proiectului, beneficiind de actualizări cu informații noi, utile pentru activitatea economica a întreprinderilor înființate.

Newslettere Informative
A4.1 Activitati de monitorizare a functionarii si dezvoltarii intreprinderilor nou infiintate in perioada de sustenabilitate

Click pe Capitolele de mai jos, pentru continutul sectiunilor !

Care sunt categoriile de persoane care pot face parte din grupul tinta ?

În cadrul prezentei cereri de propuneri de proiecte, grupul țintă este format din persoane fizice (de ex., șomeri, persoane inactive, persoane care au un loc de muncă și înființează o afacere în scopul creării de noi locuri de muncă) care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

 1. intenționează să înființeze o afacere nonagricolă în mediul urban;
 2. își au reședința sau domiciliul în mediul rural sau în cel urban, într-una dintre cele 7 regiuni mai puțin dezvoltate ale României, respectiv Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est sau Sud Muntenia;
 3. își au reședința sau domiciliul în regiunea în care se implementează proiectul.
Pot face parte din grupul tinta daca vreau doar sa urmez cursul de Competente Antreprenoriale?

Da, puteți urma doar  cursul de Competente Antreprenoriale care se finalizeaza cu un examen supervizat ANC.

Nu urmez nicio formă de învăţământ şi nici nu am un loc de muncă. Pot face parte din grupul tinta ?

În cadrul prezentului apel, nu pot face parte din grupul țintă tinerii NEETs (care nu urmează nicio formă de învăţământ şi nici nu au un loc de muncă) cu vârsta între 16 – 24 ani. Aceștia pot beneficia de măsuri pentru înființarea de afaceri, inclusiv sprijin sub formă de consiliere, formare, mentorat, în cadrul măsurilor sprijinite în cadrul axelor prioritare 1 și 2 ale POCU.

Sunt pensionar. Pot face parte din grupul tinta ?

DA, puteți face parte din grupul tîntă, trebuie doar sa atașați la dosarul de înscriere un document doveditor (copie după talonul de pensie).

Sunt persoana casnica. Pot face parte din grupul tinta ?

DA, puteți face parte din grupul tinta.

Am 65 de ani. Pot face parte din grupul tinta ?

Nu, nu puteți face parte din grupul țintă. Limita de vîrsta este 64 de ani.

Trebuie sa am firma infiintata înainte de înscrierea la “Concursul de planuri de afaceri”?

NU, firma cu care pui în aplicare afacerea pentru care soliciti fonduri nerambursabile trebuie să o înființezi doar după ce ești anunțat că Planul de Afaceri a fost selectat pentru a fi finanțat.

Cum obțin finanțarea?

Activitatea de finanţare se va derula în baza unui contract de subvenţie semnat de către administratorului schemei de antreprenoriat SC IPA SA şi de către administratorii întreprinderilor nou înfiinţate. Finanțarea va fi acordata în 2 transe:

 • Transa 1: 75% din valoarea ajutorului de minimis, aşa cum acesta a fost aprobat în cadrul planului de afaceri şi contractului de subvenţie încheiat (va fi acordata pe parcursul primului an de funcționare a întreprinderii, numai pe baza de documente justificative transmise administratorului schemei de antreprenoriat; pentru detalii privind cheltuielile care pot fi finanțate consultați secțiunea ÎNFIINȚARE FIRME NOI);
 • Transa 2: diferenţa până la valoarea totală a ajutorului de minimis (pentru a primi Transa 2 întreprinderea nou înființată trebuie să realizeze într-un interval de 12 luni de la demararea activităţii venituri de cel puțin 30% din valoarea Transei 1; în cazul în care nu se realizează acest obiectiv, Transa 2 nu va fi acordată, dar nici nu se recuperează Transa 1 deja încasată).
Care sunt condițiile pentru firma nou infiintata?
 • Întreprinderile care vor fi înfiinţate trebuie să aibă sediul social şi eventualele puncte de lucru în spaţiul urban, în regiunea de dezvoltare Sud-Muntenia și sa funcționeze cel puțin 18 luni de la data înființării;
 • Persoanele fizice care înfiinţează afaceri nu trebuie să aibă calitatea de asociaţi majoritari în structura altor societăți comerciale, la data semnării contractului de subvenţie;
 • Persoanele fizice nu pot avea calitatea de asociat, administrator, reprezentant legal sau angajat decât în cadrul unei singure întreprinderi înfiinţată în cadrul acestui proiect;
 • În cazul în care întreprinderea are mai mult de un asociat, persoana al cărei plan de afaceri a fost selectat în vederea finanţării va trebui să aibă calitatea de asociat majoritar;
 • In cadrul întreprinderii nou înființate se vor crea, la cel târziu 6 luni de la semnarea contractului de subvenție, cel puțin 2 locuri de munca care vor fi menținute cel puțin 6 luni după încetarea sprijinului;
 • persoanele angajate în cadrul întreprinderilor nou înfiinţate trebuie sa aibă în mod obligatoriu, domiciliul sau reşedinţa în regiunea de dezvoltare Sud-Muntenia, în mediul urban sau rural.
Persoanele având calitatea de asociați/asociat al întreprinderii nou înființate ar putea fi încadrate și ca angajați/angajat al acesteia?

DA, cu precizarea ca în funcție de tipul societății comerciale, trebuie respectate dispozițiile Legii nr. 31/1990 republicata și celelalte dispoziții legale în materie.

Care este structura planului de afacere agreat în cadrul competiției de planuri de afaceri din etapa II ?

STRUCTURA PLANULUI DE AFACERI

Cap. I. Sinteza Planului de Afaceri

Cap. II. Descrierea afacerii

CAP. III Analiza SWOT

Cap. IV. Descrierea pieței. Cercetarea de marketing

CAP. V. Descrierea investiției

Cap. VI. Aspecte ale afacerii privind temele secundare FSE

Cap. VII. Bugetul investiției

Cap. VIII. Proiecții financiare

Care sunt activitățile economice pentru care nu pot înființa firma?

Răspuns: Nu vor putea fi selectate în vederea finanţării planuri de afaceri ce se adresează următoarelor activități economice:

 • activităţi în sectoarele pescuitului şi acvaculturii;
 • activităţi în domeniul producţiei primare de produse agricole;
 • activităţi în sectorul prelucrării şi comercializării produselor agricole, în următoarele cazuri:
 • activităţi legate de export;
 • activităţi care vizează utilizarea preferenţială a produselor naţionale faţă de cele importate;
 • achiziţia de vehicule de transport rutier de mărfuri.
În cadrul firmelor nou înființate pot fi finanțate cheltuieli cu achizitia de imobile, de terenuri sau de vehicule de transport rutier de mărfuri?

NU. Pentru detalii privind cheltuielile specifice funcţionării noii întreprinderi care pot fi finanțate consultați secțiunea ÎNFIINȚARE FIRME NOI.

In cazul obținerii finanțării care este comisionul perceput?

NU se percepe comision, valoarea ajutorului de minimis, aşa cum acesta a fost aprobat în cadrul planului de afaceri şi contractului de subvenţie încheiat, va fi acordata integral.

Care sunt activitățile economice neeligibile în proiectele “România StartUp Plus” ?

Conform art. 5, aliniat (2) din Schema de ajutor de minimis “Romania StartUp Plus” aceasta nu se aplică:

 1. ajutoarelor acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în sectoarele pescuitului şi acvaculturii, reglementate de Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului din 17 decembrie 1999 privind organizarea comună a pieţelor în sectorul produselor pescăreşti şi de acvacultură, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L nr. 17/21.01.2000;
 2. ajutoarelor acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei primare de produse agricole;
 3. ajutoarelor acordate întreprinderilor care-şi desfăşoară activitatea în sectorul prelucrării şi comercializării produselor agricole, în următoarele cazuri:

– atunci când valoarea ajutorului este stabilită pe baza preţului sau a cantităţii produselor în cauză achiziţionate de la producătorii primari sau introduse pe piaţă de întreprinderile în cauză;

– atunci când ajutorul este condiţionat de transferarea lui parţială sau integrală către producătorii primari;

d. ajutoarelor destinate activităţilor legate de export către ţări terţe sau către state membre, respectiv ajutoarelor legate direct de cantităţile exportate, ajutoarelor destinate înfiinţării şi funcţionării unei reţele de distribuţie sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export;

e. ajutoarelor condiţionate de utilizarea preferenţială a produselor naţionale faţă de cele importate;

f. ajutoarelor acordate pentru achiziţia de vehicule de transport rutier de mărfuri.

Care sunt cheltuielile finanțate în cadrul întreprinderilor nou înființate în programul “România StartUp Plus” ?

Conform Corrigendum nr. 1 la Ghidul Solicitantului – Condiții specifice “România Start Up Plus”, Capitolul 2. Reguli pentru acordarea finanțării – 2.3 Eligibilitatea cheltuielilor, pot fi finanțate următoarele cheltuieli ale noilor întreprinderi:

 • Taxe pentru înființarea noii întreprinderi
 • Cheltuieli aferente funcţionării noii întreprinderi:
 1. Cheltuieli cu salariile personalului nou-angajat:

1.1 Cheltuieli salariale

1.2 Onorarii/ venituri asimilate

1.3 Contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora (contribuţii angajaţi şi angajatori)

 1. Cheltuieli cu deplasarea personalului întreprinderilor nou-înfiinţate:

2.1 Cheltuieli pentru cazare

2.2 Cheltuieli cu diurna personalului propriu

2.3 Cheltuieli pentru transportul persoanelor (inclusiv transportul efectuat cu mijloacele de transport în comun sau taxi, gară, autogară sau port şi locul delegării ori locul de cazare, precum şi transportul efectuat pe distanţa dintre locul de cazare şi locul delegării)

2.4 Taxe şi asigurări de călătorie şi asigurări medicale aferente deplasării

 1. Cheltuieli aferente diverselor achiziţii de servicii specializate, pentru care beneficiarul ajutorului de minimis nu are expertiza necesară
 2. Cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte de inventar, materii prime şi materiale, inclusiv materiale consumabile, alte cheltuieli pentru investiţii necesare funcţionării întreprinderilor
 3. Cheltuieli cu închirierea de sedii (inclusiv depozite), spaţii pentru desfăşurarea diverselor activități ale întreprinderii, echipamente, vehicule, diverse bunuri
 4. Cheltuieli de leasing fără achiziţie (leasing operaţional) aferente funcţionării întreprinderilor (rate de leasing operaţional plătite de întreprindere pentru: echipamente, vehicule, diverse bunuri mobile şi imobile)
 5. Utilităţi aferente funcţionării întreprinderilor
 6. Servicii de administrare a clădirilor aferente funcţionării întreprinderilor
 7. Servicii de întreţinere şi reparare de echipamente şi mijloace de transport aferente funcţionării întreprinderilor
 8. Arhivare de documente aferente funcţionării întreprinderilor
 9. Amortizare de active aferente funcţionării întreprinderilor
 10. Cheltuieli financiare şi juridice (notariale) aferente funcţionării întreprinderilor
 11. Conectare la reţele informatice aferente funcţionării întreprinderilor
 12. Cheltuieli de informare şi publicitate aferente funcţionării întreprinderilor
 13. Alte cheltuieli aferente funcţionării întreprinderilor:

15.1. Prelucrare de date

15.2. Întreţinere, actualizare şi dezvoltare de aplicaţii informatice

15.3. Achiziţionare de publicaţii, cărţi, reviste de specialitate relevante pentru operaţiune, în format tipărit şi/sau electronic

15.4. Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare

Daca m-am preinscris în grupul țintă este sigur ca voi participa la curs?

DA, dacă urmați al doilea pas si depuneți Dosarul de înscriere, respectați condițiile și sunteți în primele 500 de persoane inscrise.

Care este durata cursului? Care este structura cursului?

Durata cursului este de 42 de ore: 14 ore de pregătire teoretica şi 28 de ore de pregătire practica.

Structura cursului “Competențe antreprenoriale”

 • A fi sau a nu fi întreprinzător
 • Cum începem propria afacere?
 • Cum ne finanțăm afacerea?
 • Planificarea afacerii
 • Cum derulam activitatea de marketing?
 • Cum gestionam finanțele firmei
 • Planificare strategica pentru succesul afacerii

.

In cadrul cursului prezenţa este obligatorie?

DA, prezenta la curs este obligatorie.

Exista o parte de pregarire practica in cadrul cursului? Daca da, ce va contine aceasta ?

In cadrul parţii practice aferente cursului de CA se vor aprofunda cunoștințele predate la curs și fiecare cursant va elabora un plan de afaceri.

Se da examen la sfarsitul cursului?

Cursul de competenţe antreprenoriale se va incheia cu un examen, constand intr-o proba teoretica (test grila) si una practica (prezentarea planului de afaceri elaborat pe durata cursului). In urma verificării cunoștințelor, absolvenţii cursului vor primi diploma de absolvire „Competenţe Antreprenoriale”, acreditata ANC.

Ce presupune Etapa a II-a – Implementarea planurilor de afaceri finanțate din fonduri FSE ?

Antreprenorii selectați vor beneficia de o serie de activități ca să-i ajute în dezvoltarea și sustenabilitatea afacerii (stagii de practică în companii cu același domeniu de activitate ca cel al firmei pe care doresc s-o înființeze, sesiuni de consiliere și mentorat personalizate, evenimente de tip „școală de afaceri”, sprijin pentru înființarea afacerii și monitorizarea implementării planului de afaceri și a cheltuirii ajutorului financiar primit).

În cadrul acestei etape, administratorul schemei de antreprenoriat va implementa următoarele activități:

– activități de consiliere si mentorat pentru persoanele ale caror planuri de afaceri au fost selectate pentru finantare.

– cele 60 de persoane vor primi asistenta juridica personalizata pentru inregistrarea noilor intreprinderi.

– monitorizarea functionarii intreprinderilor si a implementarii schemei de minimis in baza contractelor de subventie incheiate cu beneficiarii finantarii.

Sunt student, am domiciliul în București și viza de flotant în județul Argeș, oraș Mioveni. Pot sa ma preinscriu in grupul tinta?

DA

Primesc sprijin în realizarea planului de afaceri cu care sa particip la concurs?

DA, membrii grupului tinta vor beneficia de consultanţă şi consiliere pentru elaborarea planului de afaceri în vederea participării la Concursul de planuri de afaceri.

Daca planul meu de afaceri a fost selectat pentru finantare primesc sprijin pentru înființarea noii firme?

DA. Persoanele ale căror planuri de afaceri au fost selectate pentru finanţare vor beneficia în mod gratuit de asistenta și sprijin pentru dezvoltarea și consolidarea întreprinderii nou create.

Care sunt cerințele minime obligatorii pentru a considera încheiată etapa a II-a ?

Finalizarea procesului de plată a primei tranșe din valoarea ajutorului de minimis acordat întreprinderilor în vederea implementării planurilor de afaceri selectate în cadrul proiectului.

Detalii suplimentare
 • După înființare, întreprinderile nou create trebuie să-și continue activitatea pentru o perioadă de minimum 18 luni, dintre care minimum 12 luni în etapa a II-a.
 • Toate plățile aferente înființării și funcționării întreprinderilor nou create trebuie efectuate în cadrul primelor 12 luni de funcționare. În perioada ulterioară de 6 luni, de sustenabilitate, beneficiarul ajutorului de minimis va asigura continuarea funcționării afacerii și va menține ocuparea locurilor de muncă create.
 • Persoanele care fac parte din echipa de proiect, asociații sau angajații din cadrul beneficiarului sau partenerilor săi din proiect nu pot avea calitatea de angajați sau asociați în cadrul întreprinderilor înființate prin proiect.
 • Persoanele fizice nu pot avea calitatea de asociat, administrator, reprezentant legal sau angajat în cadrul a mai mult de o întreprindere înființată în cadrul acestui program.
 • În cazul în care întreprinderea se înființează ca societate reglementată de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, și are mai mult de un asociat, persoana al cărei plan de afaceri a fost selectat în vederea finanțării va trebui să aibă calitatea de asociat majoritar.
IMPORTANT!
 • În calitatea lor de administratori ai schemelor de antreprenoriat, nici solicitanții, nici partenerii acestora din proiect nu pot încheia contracte de prestări servicii, furnizare de bunuri sau execuție de lucrări cu beneficiarii ajutorului de minimis în cadrul aceluiași proiect.
 • Persoanele fizice care înființează afaceri nu trebuie să aibă calitatea de asociați majoritari în structura altor întreprinderi, la data semnării contractului de subvenție.
I1- Cand va fi lansata competitia de Planuri de afaceri?

R1 – Imediat dupa incheierea ultimului curs de Competente Antreprenoriale. Estimare: 15-20 septembrie 2018

I2- Cum poate fi cunoscut in detaliu modul de evaluare si selectare a Planurilor de afaceri?

R2- Inainte de deschiderea competitiei, va fi publicata pe siteul proiectului (http://www.romania-startup.ro/sudmuntenia/) Metodologia de evaluare si selectie a planurilor de afaceri

I3- Cat timp va fi deschisa competitia de Planuri de afaceri pentru realizarea si depunerea PA?

R3- Competitia va fi deschisa 30 de zile

I4 - Cum vor fi informati membrii grupului tinta al proiectului despre data de deschidere a competitiei?

R4- Anuntarea competitiei se va face pe situl web al proiectului (http://www.romania-startup.ro/sudmuntenia/), în presa si prin emailuri transmise tuturor membrilor GT.

I5. Ce suport ofera cursul de Competente Antreprenoriale celor care vor participa la competitia de Planuri de Afaceri?

Cursul de CA ofera un suport complex theoretic si practic celor ce participa la competitia de PA, suport detaliat mai jos prin structura cursului.

Continutul cursului de „Competente Antreprenoriale” cuprinde urmatoarele tematici:

– Infiintarea unei organizatii

– Utilizarea tehnicilor de marketing

–  Managementul financiar-contabil, cuprinzand  metode si tehnici de planificare, coordonare si control financiar al unei afaceri;  intocmirea Bugetului de venituri si cheltuieli; profit; cash flow, etc.

– Elaborarea unui Planului de afaceri (parte practica, 18 ore); cursantii cunosc  si elaboreaza  module de baza ale  unui Plan de Afaceri, etc.

I7. Cine poate participa la concursul de Planuri de Afaceri?

La concurs pot participa membrii grupului tinta care au absolvit cursurile de CA precum si persoane care nu au participat la cursurile de CA, dar care se incadreaza in categoriile de GT eligibile. Cei ce nu au absolvit cursurile de CA pot participa numai pe 10% (adica numai pt max 6 locuri) din locurile eligibile concurs.

I8. Ce rol are o analiza SWOT in dezvoltarea unei idei de afaceri pt participare la Competitia de PA?

Analiza SWOT(Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats, adica „puncte tari, puncte slabe, oportunități, amenințări”) da posibilitatea realizarii unei viziuni asupra afacerii propuse, prin evaluarea pietei, a factorilor interni si externi care pot influenta afacerea, pozitia pe piata a afacerii, factori de risc, etc, realizandu-se o evidentiere a punctelor tari si slabe ale afacerii; se realizeaza un Plan de Contingenta pt eliminarea punctelor slabe ale afacerii si corectarea ideii de afacere. In acest context, realizarea unei astfel de analiza SWOT in cadrul Planului de Afaceri propus pentru competitie, poate fi  un argument pozitiv in punctarea la evaluare a Planului de Afaceri.

I9. Cand si cum se efectueaza stagiul de practica?

Persoanele care au castigat competitia de PA, vor urma un stagiu de practica într-o întreprindere cu domeniul de activitate din aceeasi grupa CAEN ca a planului de afaceri selectat.

Durata stagiului de practica este de 40 ore.

Stagiile de practica se vor desfasura pe baza unui Plan de mentorat si a unei curicule de mentorat, sub supravegherea unor mentori.

I10 Care sunt criteriile de baza pentru evaluarea si selectia Planurilor de afaceri?

Evaluarea si selectia se realizeaza pe baza unei metodologii de evaluare si selectie, care cuprinde in mare, urmatoarele etape:

 • Verificarea eligibilitatii participantilor si a PA;
 • Evaluarea tehnico-economica a PA;
 • Selectia PA si definitivarea rezultatelor.
I11. Cum se realizeaza evaluarea tehnico- economica a unui Plan de afaceri?
 • Fiecare PA se evalueaza  initial,  independent de catre 2  evaluatori, pe baza unei grile de evaluare bine definite rezultand cate un punctaj total al fiecarui evaluator, fiecare punctare fiind justificata prin comentarii, evidentiindu-se punctele slabe si tari;
 • Urmeaza partea de evaluare in panel, fiecare concurent fiind invitat sa-si sustina Planul de Afaceri realizat si sa raspunda la eventuale cerinte de clarificari ala evaluatorilor.
 • In urma acestei discutii, fiecare evaluator va stabili independent punctajul final pentru fiecare criteriu de evaluare si pentru ansamblul PA.
 • Punctajul final va calculat ca medie aritmetica a celor 2 evaluari individuale.
I1. Care este structura minimala a unui plan de afaceri?

R1. Un model de Plan de Afaceri poate fi structurat minimal ca mai jos, dar concurentul poate modifica, optimiza, extinde si dezvolta structura astfel incat sa raspunda cat mai bine  descrierii afacerii si criteriilor de evaluare cerute.

Cap. I Sumarul/ Sinteza Planului de afaceri

Cap. II Descrierea afacerii

Cap. III  Analiza SWOT  pentru evaluarea afacerii( riscuri posibile evidentiate, masuri  ce se iau pentru minimizarea acestora, etc) Iadentfif. riscurilor asociate afaceriii si a factorilor de limitare a acestora. Analiza capacitatii de raspuns a întrepr. si masuri de reducere/contracarare

Cap. IV. Descrierea pietei. Cercetarea de marketing

CAP. V. Descrierea investiei

Cap. VI. Aspecte ale afacerii privind temele secundare FSE(activitati in sprijinul unei  economii cu emisii scăzute de CO2 și eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor; Inovare socială; Îmbunătățirea accesibilității, a utilizării și a calității TIC)

Cap. VII. Schema organizatorica si politica de resurse umane

Cap. VIII. Bugetul investitiei

Cap. IX. Proiectii financiare

Proiectia veniturilor/vânzarilor si cheltuielilor; Proiectia Fluxului de numerar net;Indicatori  Financiari

I2. Cum se lucreaza cu o analiza SWOT?

R2. Un model de analiza SWOT este prezentat in site proiect (http://www.romania-startup.ro/sudmuntenia/), materialul  suport pentru consiliere, asistenta GT in  vederea participarii la competitia deschisa de PLANURI DE AFACERI, intitulat “Utilizarea analizei  SWOT pentru dezvoltarea Planurilor de Afaceri “, publicat la Suport GT/Help Desak/Competitie Planuri de Afaceri. Materialul este suport informativ, realizarea Analizei SWOT trebuind sa fie efectuata in functie de particularitatile, scopul si obinectivele bine definite ale PA.

I3. Cum sunt evaluate Planurile de afaceri care propun masuri de utilizare concreta a TIC?

R3. Minimum 15 PA care propun astfel de masuri concrete se vor selecta din cele 60 PA(dar cu cerintele de eligibilitate si punctaj indeplinite initial)

I4. Cum sunt evaluate Planurile de afaceri care propun activitati ce vor promova concret sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de CO2 si eficienta din p.d.v. al utilizatii resurselor?

R4. Minimum 6 PA care propun astfel de masuri concrete se vor selecta din cele 60 PA(dar cu cerintele de eligibilitate si punctaj indeplinite initial)

I5. Cum sunt promovate Planurile de afaceri care propun activitati ce vor promova concret inovarea sociala?

R5. Minimum 6 PA care propun astfel de masuri concrete se vor selecta din cele 60 PA(dar cu cerintele de eligibilitate si punctaj indeplinite initial)

I6. Cum sunt promovate Planurile de afaceri care propun masuri concrete pentru consolidarea cercetarii/dezvoltarii tehnologice/inovarii?

R6. Minimum 6 PA care propun astfel de masuri concrete se vor selecta din cele 60 PA(dar cu cerintele de eligibilitate si punctaj indeplinite initial).

I7. Cum va fi asigurata o repartitie geografica uniforma a celor 60 PA ce vor primi finantare, in cadrul regiunii de dezvoltare Sud Muntenia?

R7. Minim 2 Planuri de Afaceri vor fi selectate din fiecare din cele 7 judete ale Regiunii Sud Muntenia.

I8. Cum sunt apreciate Planurile de Afaceri pentru comert cu ridicata si cu amanuntul?

R8.  Minimum 12 PA care propun astfel de masuri concrete se vor selecta din cele 60 PA(dar cu cerintele de eligibilitate si punctaj indeplinite initial)

I9. Cum se trateaza in Planul de Afaceri aspectele privind temele secundare FSE?

R9. Temele secundare FSE asa cum sunt  ele definite cuprind:

– Activitati in sprijinul unei  economii cu emisii scăzute de CO2(dioxid de carbon) și eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor.

–  Inovare socială

–  Îmbunătățirea accesibilității, a utilizării și a calității tehnologiilor informației și comunicațiilor

Pentru fiecare din acestea, ca si  Ghid in realizarea Planurilor de Afaceri, veti gasi dezvoltari in site project(http://www.romania-startup.ro/sudmuntenia/), publicate la Suport GT/Help Desak/Competitie Planuri de Afaceri

I11. Cum se realizeaza evaluarea tehnico- economica a unui Plan de afaceri?
 • Fiecare PA se evalueaza  initial,  independent de catre 2  evaluatori, pe baza unei grile de evaluare bine definite rezultand cate un punctaj total al fiecarui evaluator, fiecare punctare fiind justificata prin comentarii, evidentiindu-se punctele slabe si tari;
 • Urmeaza partea de evaluare in panel, fiecare concurent fiind invitat sa-si sustina Planul de Afaceri realizat si sa raspunda la eventuale cerinte de clarificari ala evaluatorilor.
 • In urma acestei discutii, fiecare evaluator va stabili independent punctajul final pentru fiecare criteriu de evaluare si pentru ansamblul PA.
 • Punctajul final va calculat ca medie aritmetica a celor 2 evaluari individuale.

Aveti alte intrebari ? Sunati-ne!

Va rugam sa accesati pagina de Contact.


Formular de contact


 

Centre regionale de informare și sprijin antreprenorial pentru asigurarea unor canale permanente de comunicare cu publicul interesat și pentru o acoperire uniforma a regiunii vizate de proiect.

Locațiile centrelor

1. Pitești, Argeș (sediu oferit de partenerul AOA AG) – Str. Victoriei nr. 13B, et. 4, cam. 402, Pitești, Argeș

2. Ploiești, Prahova (în clădirea Camerei de Comerț și Industrie Prahova (CCI Prahova) ) – Strada Cuza Vodă 8, Ploiești 100002, România

3. Alexandria, Teleorman – Strada Independentei 48, Alexandria, Teleorman

 

Utilizam fisiere cookie !

Protecția datelor cu caracter personal

Din 25 mai site-ul nostru respectă și aplică in totalitate noua politică de protecție a datelor cu caracter personal precum și modificările propuse de Regulamentul (UE) 2016/679. Te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie și al Politicii de confidențialitate.

Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie, însă nu uita că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookies.
Prin continuarea si acceptul dvs. se confirma implicit utilizarea fișierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie.